Cofnięty pozew przez GODebt1 FIZ NFS

Radca prawny Marcin Szakiewicz, po raz kolejny doprowadził do wycofania pozwu przez firmę windykacyjną, w zakresie przedawnionych należności.

Przedmiotem sporu rozstrzygniętego pierwotnie nakazem zapłaty w 2014 r. były przedawnione już w dacie wnoszenia pozwu należności wynikające z umowy o kartę kredytową z 2006. Pomimo tego, Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał nakaz zapłaty, w którym zasądził całą wskazaną w pozwie należność, na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego GODebt1 FIZ NFS, jako na rzecz podmiotu, który nabył w drodze cesji objętą przedawnieniem wierzytelność. Pozwany w tej sprawie, nie otrzymał z Sądu nakazu zapłaty, albowiem ten wysłał go na adres pod którym pozwany od lat nie mieszkał. O istniejącym zadłużeniu, Klient kancelarii dowiedział się dopiero z informacji o zajęciu rachunku bankowego, gdyż komornik również nie ustalił aktualnego adresu i prowadził egzekucję tylko wobec dawno nieaktualnych już danych.

Po interwencji radcy prawnego, Sąd uchylił klauzulę wykonalności, a Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. W między czasie wniesiony sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty (w oparciu o zarzut przedawnienia należności), skutkował cofnięciem pozwu przez w/w firmę windykacyjną.

Zadzwoń