Wygrana z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w sprawie wypadku komunikacyjnego

Radca prawny Marcin Szakiewicz wygrał kolejną sprawę dot. zadośćuczynienia dla poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

Poszkodowana na skutek wypadku z 2014 doznała wieloodłamowego złamania kości podudzia oraz złamania kości strzałkowej, wymagających 3 pobytów w szpitalu i związanych z tym zabiegów operacyjnych.

Z uwagi na brak ubezpieczenia OC przez sprawcę wypadku, poszkodowana samodzielnie skierowała sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym wypłacił pokrzywdzonej 16.500 zł. Pokrzywdzona złożyła reklamację, na skutek której UFG zdecydowało o dopłacie świadczenia do kwoty 21.800 zł.

Niezadowolona z uzyskanego świadczenia, pokrzywdzona podjęła decyzję o dochodzeniu należnego jej świadczenia na drodze sądowej.

Celem udowodnienia faktycznego rozmiaru krzywdy, Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Szakiewicz złożyła szereg wniosków dowodowych. Przesłuchana została powódka, jej dziadkowie i rodzice. Dopuszczony został także dowód z opinii biegłego z zakresu ortopedii i medycyny estetycznej, którzy stwierdzili, iż na skutek przedmiotowego wypadku pokrzywdzona doznała nie tylko uszczerbku na zdrowiu, ale również bólu i cierpienia.

W związku z tym, prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z 27.01 br. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (czyli ten który odpowiada za wypadki spowodowane przez kierowców nieposiadających aktualnego ubezpieczenia OC) został zobowiązany do dopłaty 22.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (do kwoty 44.000 zł.) oraz kwoty 2698 zł. tytułem kosztów opieki.

Pierwotna zapłataUzyskana kwota
22.000 zł46.698 zł

Zadzwoń