1 stycznia, 2019

Kredyty frankowe

Wzrost kursu  franka szwajcarskiego spowodował, że osoby które zdecydowały się na „kredyt we frankach” znalazły się w trudnej sytuacji. W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę obsługę spraw dotyczących kredytów frankowych.

Kredyt we frankach to wysokie kwotowo zobowiązanie, dlatego dla Państwa bezpieczeństwa procedura obsługi tych spraw wygląda następująco:

1.Kompletacja całości dokumentacji.

Pierwszym krokiem jest przekazanie przez Państwa do Kancelarii kompletu dokumentów tj.:

  • umowy o kredyt hipoteczny;
  • regulaminu – jeżeli był załączony do umowy (często nazywany „Ogólnymi Warunkami Umowy”, „Częścią Ogólną Umowy” itp.) wraz z późniejszymi zmianami,
  • wszystkich aneksów do umowy (np. zwiększających kwotę kredytu, zmieniających walutę spłat),
  • informacja o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej z transz,
  • informacja dotycząca rat kredytu: wysokość każdej raty, termin płatności, zastosowane oprocentowanie, historia wpłat.

2. Analiza umowy kredytowej.

Analiza umowy kredytowej we franku szwajcarskim ma na celu ustalenie:

  • rodzaju kredytu: indeksowany czy denominowany
  • rodzaju instrumentu finansowego: kredyt czy pożyczka
  • czy umowa została zawarta przez konsumenta
  • czy umowa zawiera postanowienia uznawane za abuzywne bądź nieważne

3. Kredyt we frankach – przygotowanie reklamacji do Banku

Jest to konieczny element postępowania. Umożliwia również ugodowe załatwienia sprawy na etapie przedsądowym.

4. Postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem Finansowym

5. Postępowanie sądowe

Prowadzę pełną obsługę sporów przed sądem. Będę z Państwem na każdej rozprawie, przygotuje wszystkie niezbędne pisma, będę czuwał nad przebiegiem postępowania.


W swojej praktyce na bieżąco analizuję prace doktryny oraz orzecznictwo sądowe w sprawach frankowych. Staram się by w sporządzanych pozwach oraz pismach procesowych powoływać się na najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

W procesach z powództw kredytobiorców zmierzam do tego, aby albo wyeliminować z umowy kredytowej postanowienia, które pozwalają bankowi na powiązanie wysokości kapitału kredytu i wysokości raty z bankowym kursem waluty obcej, albo unieważnić umowę kredytu w całości.

Ponadto stale się szkolę, aby jak najlepiej świadczyć swoje usługi.

Zadzwoń